Condicions generals de venda

 

1. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Alguns usuaris d’aquest lloc web s’han enregistrat com a “socis” del club privat, gaudint d’unes condicions de preu més favorables que els articles a la venda oberts al públic i de determinades promocions temporals específiques per als “socis”. A efectes d’aquest contracte, en endavant la condició de “soci” és idèntica a la de comprador general no “soci”, quedant ambdues condicions recollides sota el concepte d’”usuari” (o “client").

Les presents condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de la pàgina web de Brindem.cat. Els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per Brindem.cat en el moment en què l'usuari contracti el producte en el qual està interessat. Per tant, l'usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'usuari declara:

a. Que és una persona amb capacitat per contractar més gran de 18 anys.
b. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de compra de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador. I una vegada, l'usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic, la confirmació dels productes contractats juntament amb un enllaç a aquestes condicions generals que regeixen la relació contractual. Amb la contractació de qualsevol producte, l'usuari accepta expressament que les còpies i confirmacions que exigeix notificar l'article 99.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.

2. NATURALESA DEL CONTRACTE

Mitjançant aquest contracte la mercantil propietària de la marca Brindem.cat (les dades fiscals i registrals de la qual consten més endavant)  ven al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual Brindem.cat subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web) i aquest compra a Brindem.cat el producte especificat a la factura/albarà/comanda. S'entén per "contracte" l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per "producte" la mercaderia objecte de compra.

3. PREUS

Els preus dels productes a la venda en aquest lloc web s'expressen en euros i inclouen l'Impost del Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.

Els PVP dels articles a la venda oberta al públic en general són els que els proveïdors ens informen com a “mínim recomanat”. En el cas dels proveïdors que no ens proporcionen aquests PVP recomanats, Brindem.cat agafa el PVP que tenen els cellers proveïdors aplicats a la seva botiga en línia o a la seva tenda física al mateix celler. I en el cas dels cellers que no disposen de botiga és el PVP de mercat fixat per Brindem.cat agafant com a referència la forquilla de preus dels portals referents en la venda en línia de vins.

Brindem.cat es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

Brindem.cat no assumeix la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar al lloc web.

4. DISPONIBILITAT

Les nostres ofertes i preus són vàlids mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles al nostre magatzem o el dels nostres proveïdors.

Les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat per part dels nostres proveïdors. Dins d'aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al comprador per correu electrònic o per telèfon per valorar opcions (per exemple, substituir un dels articles per un altre d'gual qualitat i característíques, augmentar el termini d'entrega o lliurament de només una part de la seva comanda podent el mateix acceptar o cancel·lar la comanda). Enl cas de cancel·lació parcial o total el client rebrà la devolució de l'import parcial o complet en un termini màxim de 72 h.

Les comandes de lots estàndards superiors a les 5 unitats (límit per la seva compra en línia) sempre es pressupostaran prèviament, de la mateixa manera que les comandes de lots a mida i/o personalitzades.

La personalització gràfica dels lots sols és possible a partir de 10 unitats.

5. PAGAMENT

El pagament del producte s'efectuarà o bé per transferència bancària o bé en línia amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o amb Paypal . 

En el cas de pagament amb tarjeta de crèdit, Brindem.cat es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, també està prohibida explícitament la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Brindem.cat farà lliurament de la corresponent factura al client quan aquest ens indiqui la raó social i el NIF en emplenar les dades de contractació. Aquesta factura se li lliurarà per correu electrònic. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL. Així, Brindem.cat garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La transacció del pagament amb mitjans electrònics no suposa introduir cap dada bancària del comprador dins del web de Brindem.cat, ja que es realitza íntegrament dins la passarel·la segura de Redsys o PayPal Checkout, segons quin sigui el metode pagament escollit per l'usuari. Per aquest motiu, ho haurà de facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D'aquesta manera s'obté una doble protecció contra abusos i fraus.

Brindem.cat es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

En el moment en que premi el botó "acceptar" durant la confirmació del pagament, el banc verifica la validesa del nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada. 

6. LLIURAMENT

El cost del lliurament sempre és a càrrec de l’usuari per a comandes inferiors a 125€ (IVA inclòs). Des del primer moment, a la cistella de compra es detalla aquest cost, amb el IVA desglossat.

El termini, cost i condicions de lliurament s’especifiquen a la secció “condicions de lliurament” d’aquest web.

El lliurament dels lots en principi serà a una única adreça, exceptuant el cas que el client hagi demanat en el pressupost delegar-nos la tramesa a tots els receptors directament.

7. CANCEL·LACIONS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.

No es poden cancel·lar comandes de lots.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.

És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior. No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel usuari. El cost de devolució serà assumit pel usuari. Queden excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Brindem.cat es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l'import.També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic hola@brindem.cat. L'usuari rebrà resposta a aquest correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució. No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

Desistiment

L’ usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals a comptar des de la recepció de la comanda sense indicar el motiu i sense incorre en cap cost diferent a les despeses de devolució, que seran per compte de l’usuari, llevat el cas que el producte sigui defectuós, o hagi arribat en mal estat per danys en el transport. Podrà comunicar-ho al correu electrònic hola@brindem.cat assenyalant la seva decisió de desistir del contracte, dins del termini mencionat i en aquest cas li recordem que la càrrega de la prova de l'exercici del dret de desistiment recaurà en l’usuari.
En cas de desistiment per part seva, li retornarem els diners cobrats, sense cost addicional (excepte les despeses d’entrega) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en que haguem tingut coneixement de la seva decisió de desistiment del contracte. No obstant, podrem retenir el reemborsament fins que haguem rebut els bens o be fins que presenti una prova de la devolució dels bens, segons quina condició s'acompleixi primer.
Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s'admetrà cap canvi o devolució.
No es podrà desistir del contracte en els següents supòsits, entre altres (article 103 Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris):

• El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
• El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
• El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat des-precintats després del lliurament.

8. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

La política de seguretat i confidencialitat s’especifica a la secció “política de privadesa” d’aquest web.

9. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

a. Obligacions Brindem.cat:

Brindem.cat, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals:

Prestar amb les màximes garanties a l'usuari, el servei demanat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament a l'usuari de l'existència d'aquestes condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.

Informar a l'usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos, el cost del lliurament i els impostos que li siguin d'aplicació.

Posar a disposició de l'usuari un exemplar del text de les condicions generals.

b. Obligacions de l'usuari

Per la seva banda, l'usuari es compromet a:

Dur a terme l'íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per Brindem.cat, completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.

Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per Brindem.cat, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació.

c. Drets de l'usuari:

Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent.

Tot usuari té dret a que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats.

Brindem.cat informa a l’usuari que les imatges del productes a la venda en aquest lloc web, han sigut proporcionades pels proveïdors. L’usuari entén i accepta que és probable que l’anyada del vi que figuri a la imatge no es correspongui amb l’anyada real que l’usuari adquireixi. La data correcta de l’anyada és la que consta a la descripció de l’article, tot i així, també pot tenir un decalatge d’un any respecte l’article que realment rebi l’usuari, degut al cicle elaborador dels vins.                                

10. RESERVA DE DRET SOBRE LES CONDICIONS ALS USUARIS “SOCIS”

Brindem.cat es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions que s’ofereixen als usuaris amb la condició de “soci” del club restringit, sense més obligació que informar als usuaris “socis” en actiu en aquell moment.

11. PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, Brindem.cat es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.

12. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

13. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. Brindem.cat realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) i les seves versions per als sistemes operatius de Google, Microsoft i Apple per a dispositius mòbils.

Brindem.cat no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L'accés a aquest lloc web es realitza en un entorn segur (encriptació SSL), de manera que la informació es transmet de forma xifrada.

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. La política de cookies s’especifica a la secció “política de privadesa i cookies” d’aquest web.

Brindem.cat no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas Brindem.cat serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o software malèvol. Brindem.cat no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació continguda en www.brindem.cat, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor i altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Brindem.cat, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d'aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui susceptible de protecció per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el "contingut") són propietat exclusiva de Brindem.cat, o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats. Cap part del "contingut" del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, re-publicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de Brindem.cat. Sempre que l'usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, Brindem.cat atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al lloc web i al "contingut" del lloc web i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut del mateix, sempre que es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d'autor i propietat intel·lectual. No es podrà carregar o re-publicar "contingut" del lloc web en cap lloc d'Internet, intranet o extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del "contingut" del lloc web queda estrictament prohibit.

15. MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Brindem.cat o de terceres empreses o entitats. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de www.brindem.cat que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Brindem.cat sense el permís escrit de Brindem.cat o de la tercera empresa.

Brindem.cat es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

16. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA.

En compliment de l’establert en l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en el cas de que el comprador tingui la condició de consumidor, l’informem de l’existència d’una plataforma de resolució extrajudicial de litigis online posada a disposició per la Comissió Europea, disponible a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage i a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions.

17. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ.

El present contracte es regirà per la legislació espanyola que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Qualsevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d'aquesta web seran sotmeses als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei.

Brindem.cat és administrat per la societat Stratex Institute, S.L., amb domicili social al C/ Nord 68 local 08221 Terrassa i NIF B63110373, inscrita al registre mercantil de Barcelona, Llibre 35557,Foli 0167 Full 272110 Inscripció 2ª

.
Brindem.cat 2022 © Tots els Drets Reservats.